ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

ភាពខ្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនមានមជ្ឈមណ្ឌលកែច្នៃចំនួន ២២ កន្លែងម៉ាស៊ីនកែច្នៃរំកិលចំនួនបួនម៉ាស៊ីនកិនជាច្រើននិងឧបករណ៍ផ្សេងទៀត

ដៃគូ

គុណវុឌ្ឍិ